NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

In conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date

Stimate domn,

Client  în cadrul THE CLUB TRANSILVANIA S.A

SOCIETATEA THE CLUB TRANSILVANIA  S .A prelucrează datele cu caracter personal ale clienților primite direct de la aceştia sau indirect, inclusiv din surse disponibile public, de la organisme/autorităţi/instituţii publice sau de interes public.

În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, (ca interese legitime) ale THE CLUB TRANSILVANIA S.A şi aplicării prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar), THE CLUB TRANSILVANIA S.A are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

THE CLUB TRANSILVANIA  S.A nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului mai jos menţionat, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este:  Derulare activitate comercială/contractuală a THE CLUB TRANSILVANIA S.A; Recuperare debite restante;Arhivare; Scopuri statistice; Protecţia obiectivelor, bunurilor, valorilor, persoanelor şi datelor personale; Prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor; Comunicare internă; Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public; Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente; Realizarea atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente – interes legitim.

Persoanele vizate sunt clienții THE CLUB TRANSILVANIA S.A reprezentanţii legali/împuterniciţii acestora. Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, şi anume:  numele şi prenumele, numele şi prenumele membrilor de familie, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din actele de stare civila, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate, telefon/fax, adresa (domiciliul/reşedinţa), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională –diplome – studii, situaţie familială, situaţie militară, situaţie economică şi financiară, salariul, date privind bunurile deţinute, date bancare, obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video şi carduri de acces/pontaj, date de geolocalizare/date de trafic, adresa IP, identificatori cookie, codul numeric personal (CNP), seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, date biometrice, date privind sănătatea, date referitoare la săvârşirea de infracţiuni, condamnări penale/măsuri de siguranţă, referitoare la sancţiuni disciplinare, contravenţionale, date privind cazierul judiciar etc..

Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteţi obligat (ă) să furnizaţi datele complete, actualizate şi corecte. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea iniţierii/derulării unei relaţii contractuale de muncă, imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor legale  incidente şi a realizării intereselor legitime ale THE CLUB TRANSILVANIA S.A  şi ale dvs.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: clienții sau reprezentanţii săi legali/împuterniciţii, reprezentanţii THE CLUB TRANSILVANIA S.A, societăţi bancare, companii de recuperare creanţe, autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice centrale şi locale, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi de asigurare şi reasigurare,  organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor dvs. personale va fi asigurată de către THE CLUB TRANSILVANIA S.A şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezenta nota.

În vederea realizării scopului menţionat, THE CLUB TRANSILVANIA S.A va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor THE CLUB TRANSILVANIA S.A pană în momentul în care dvs., sau reprezentanţii dvs. legali, veţi manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere.

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dvs. sau reprezentantul dvs. legal nu vă manifestaţi dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către THE CLUB TRANSILVANIA S.A pe durata de timp prevăzută în procedurile interne al societatii și în legislație  şi/sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în cazul în care:

– transferul nu este repetitiv;

– se referă doar la un număr limitat de persoane vizate;

– este necesar în scopul realizării intereselor legitime majore urmărite de operator (THE CLUB TRANSILVANIA S.A) asupra căruia nu prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile persoanei vizate.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. Totodată dvs. aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment printr-o cerere în forma scrisă, adresată THE CLUB TRANSILVANIA  S.A

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa THE CLUB TRANSILVANIA S.A cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: manager@the-club.ro sau la următoarea adresă de corespondenţă:Cluj-Napoca str. Brașov nr. 37.

THE CLUB TRANSILVANIA S.A poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam sa ne informaţi cât mai curând posibil.

 

            Prin urmare subsemnatul:

 Client-

declar că am fost informat în legătură cu prelucrarea datelor mele personale de către Societatea THE CLUB TRANSILVANIA S.A cu  sediul în Cluj Napoca str. Brașov nr 37 , email: manager@the-club.ro, în scopul menţionat în prezenta notă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

De asemenea, declar că sunt informat asupra drepturilor mele prevăzute de legislaţia specifică pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.